U skladu sa Zakonom (Službeni glasnik RS br: 62/2014 i 6/2016.) VAWIRELESS DOO, Valjevo,
u daljem tekstu VAWIRELESS, dana 01.07.2022, donosi

ODLUKU O FORMIRANJU POSEBNE GRUPE KORISNIKA – UGROŽENI POTROŠAČ

Ugroženi potrošač je potrošač koji zbog svog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života,
posebnihpotreba ili drugih teških ličnih prilika koristi uslugu pod naročito otežanim uslovima ili je
u tome onemogućen.

Dužnost obaveštavanja je pre zaključenja ugovora.

Ukoliko korisnik usluga ima dokaze o svom statusu kao ugroženi potrošač, VAWIRELESS će
obračunati cene niže od komercijalnih za 30%. O sticanju statusa I kriterijuma utvrđivanja istog ,
odluke donosi nadležno ministarstvo u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije shodno članu
84 zakona o zaštiti potrošača. Sl. Glasnik RS”, br 62/2014