OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Opštim uslovima Ugovora o zasnivanju korisničkog odnosa na jedinstven način se uređuju uslovi pod kojima Preduzeće za telekomunikacije VAWIRELESS DOO zasniva korisničke odnose i pruža usluge u okviru svoje infrastrukture i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza VAWIRELESS-a i lica koja po osnovu korisničkog Ugovora koriste usluge VAWIRELESS-a. Opšti uslovi čine sastavni deo korisničkog Ugovora i u svakom slučaju obavezuje na isti način kao i zaključeni Ugovor.

Član 2.

VAWIRELESS i KORISNIK su dužni da se u izvršavanju međusobnih prava i obaveza, koja proizilaze iz međusobnih odnosa, u svemu pridržavaju usvojenih propisa i zakona u ovoj oblasti.

ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Korisnički odnos je zasnovan danom potpisivanja Ugovora. Prihvatanjem ovih opštih uslova KORISNIK dobrovoljno daje pristanak VAWIRELESS-u da prikuplja, obrađuje i čuva njegove lične podatke. Lični podaci se mogu prikupljati, čuvati i obrađivati u svrhu izrade finasijskog zaduženja radi obračuna i izrade računa, u svrhu oglašavanja i informisanja o proizvodima i uslugama preduzeća, u svrhu direktnog komuniciranja s KORISNIK-om radi odgovaranja na zahteve/prijave i upite primljene putem elektronske pošte i drugih oblika komunikacije koji su dostupni korisnicima, u svrhu obaveštavanja KORISNIKA o mogućnosti primanja obaveštenja o proizvodima i aktivnostima preduzeća, u svrhu pozivanja radi učestvovanja u anketama o proizvodima i slično, u svrhu pružanja usluga sa dodatom vrednošću, u svrhu pružanja efikasne korisničke podrške, u svrhu statističke obrade na način koji ne omogućuje identifikaciju pojedinačnog KORISNIK-a radi dobijanja objedinjenih statističkih podataka. VAWIRELESS ima pravo da sa ličnim podacima KORISNIK-a upozna lice kome je poverio poslove naplate potraživanja od KORISNIK-a.

KORIŠĆENJE USLUGA

Član 4.

VAWIRELESS je dužan da za vreme trajanja korisničkog odnosa KORISNIKU omogući korišćenje usluga iz svoje ponude, s tim što zadržava pravo da zbog radova na mreži ili zbog potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba, a ne duže od 48 sati. U slučaju da prekid rada infrastrukture traje duže od 48 sati neprekidno KORISNIK nije dužan da plati nadoknadu za taj period.

Član 5.

VAWIRELESS je obavezan da sve uočene smetnje otkloni odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta prijave smetnji. Veće smetnje na infrastrukturi VAWIRELESS je obavezan da otkloni u roku od sedam dana, osim u slučaju više sile. Uočene smetnje u prijemu KORISNIK je dužan da odmah prijavi VAWIRELESS-u, u protivnom smatraće se da KORISNIK nije imao smetnji. U slučaju da uočene smetnje nisu rezultat kvara na infrastrukturi, VAWIRELESS je obavezan da KORISNIKE obavesti o uzroku istih.

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE USLUGA

Član 6.

KORISNIK usluga VAWIRELESS-a biće unapred i na pogodan način obavešten o promeni cena mesečnog održavanja, preko sredstava informisanja, neposrednim obaveštavanjem, pisanim obaveštenjem, preko internog kanala ili na drugi način.

ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 7.

VAWIRELESS ne odgovara za štetu koju KORISNIK pretrpi usled dejstva više sile (poplave, požari, eksplozije, zemljotresi, rat, elementarne vremenske nepogode koje propisuje Hidrometeorološki zavod i dr.) ili drugih uzroka koji su van kontrole VAWIRELESS-a.

PROMENA NAZIVA KORISNIKA

Član 8.

VAWIRELESS će izvršiti promenu u nazivu korisnika u slučaju prodaje stana, promene vlasnika ili smrti KORISNIKA i kao novog KORISNIKA evidentirati lice, koje se u roku od 90 dana na način predviđen zakonom legitimiše kao novi KORISNIK, uz plaćanje nadoknade za promenu naziva KORISNIKA po cenovniku VAWIRELESS-a.

ISKLJUČENJE USLUGE

Član 9.

KORISNIK koji je pod ugovornom obavezom dužan je da do kraja meseca za tekući mesec plati račun za izvršene usluge, u protivnom VAWIRELESS će KORISNIKA privremeno isključiti iz sistema bez prethodne opomene. Za ponovno uključenje privremeno isključenog KORISNIKA na infrastrukturu naplaćuje se naknada po cenovniku VAWIRELESS-a, kao i sve zaostale obaveze. Ukoliko prispeli dug ne izmiri u roku od 60 dana KORISNIK trajno gubi priključak. Zaostale obaveze KORISNIKA podležu obračunu i naplati zakonom propisane zatezne kamate i naplate sudskim putem. KORISNIK koji nije pod ugovornom obavezom a koji svoju uplatu izvrši prema VAWIRELESS-u, tj. uplati paket po izboru iz ponude paketa usluga VAWIRELESS-a, isti mu važi 30 dana od dana uplate paketa. Nakon isteka 30 dana od dana uplate paketa, sistem će automatski isključiti ovog KORISNIKA bez daljih zaduženja. Ukoliko KORISNIK uplati željeni paket pre isteka 30 dana od dana uplate prethodnog paketa, KORISNIKU se produžava nalog za narednih 30 dana od dana isteka prethodno uplaćenog paketa.

Član 10.

KORISNIK koji je trajno izgubio priključak ima pravo na ponovno priključenje nakon izmirenja svih prispelih obaveza uključujući zakonom propisanu zateznu kamatu i ponovo uplaćenu naknadu za radove radi priključenja po važećem cenovniku.

PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 11.

Korisnički odnos između VAWIRELESS-a i KORISNIKA može prestati na osnovu jednostranog pisanog otkaza KORISNIKA i obaveznog vraćanja Ugovora, uz otkazni rok od 30 dana, pod uslovom da do isteka otkaznog roka KORISNIK izmiri sva dugovanja prema VAWIRELESS-u. Ukoliko KORISNIK nije u mogućnosti da ispuni obavezu vraćanja ugovora, dužan je da podnese pismeni zahtev nadležnoj službi VAWIRELESS-a, uz otkazni rok od 30 dana, pod uslovom da do isteka otkaznog roka KORISNIK izmiri sva dugovanja prema VAWIRELESS-u. U slučaju prestanka korisničkog odnosa KORISNIK ne može zahtevati povraćaj uloženih sredstava, odnosno povraćaj naknade za radove izgradnje i radove postavljanja neophodne opreme radi priključenja. Ukoliko KORISNIK nije u mogućnosti da ispuni obavezu vraćanja ugovora, dužan je da podnese pismeni zahtev nadležnoj službi VAWIRELESS-a.

Član 12.

VAWIRELESS može raskinuti korisnički odnos, privremeno ili trajno, sa KORISNIKOM ako KORISNIK ne izmiri svoje dugovanje iz korisničkog odnosa u roku koji je dat, kao u članu 10. ili u slučaju zloupotrebe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Opšti uslovi se menjaju u skladu sa promenom zakona i VAWIRELESS zadržava pravo da, u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i prema svojoj poslovnoj politici vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova, o čemu će na odgovarajući način obaveštavati svoje korisnike.

Član 14.

Opšti uslovi stupaju na snagu danom potpisivanja korisničkog Ugovora.


PREUZIMANJE DOKUMENATA